PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI (KSIĄG HANDLOWYCH)

– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– opracowanie polityki rachunkowości
– przygotowanie zakładowego planu kont
– sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
– doradztwo księgowe
– projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
– dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych
– rozliczanie w zakresie podatku VAT, VAT UE
– rozliczanie transakcji handlowych z UE, Import, Eksport

RYCZAŁT PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

– prowadzenie ewidencji ryczałtowych
– dokonywanie rozliczeń podatkowych